Sacerējumu konkurss skolēniem „SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944” līdz 2017. gada 22. maijam

Sacerējumu konkurss skolēniem

„SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944”

Latvijas vēsture Latvijas simtgadei.

“Manu krusttēvu nošāva, viņš par daudz lēni kāpa vagonā, kas viņu vestu uz Sibīriju.

Daudzi mani radi tika izsūtīti. Mani vecāki to negribēja otrreiz piedzīvot un riskēt, ka mūs izsūtīs.

Mēs bijām dzirdējuši, ka ģimenes izšķir un iznīcina.

Tā mana tēva drauga mudināti, mēs bēgām no iespējamām briesmām 1944.gada rudenī.”

Pauls Lazda

NOLIKUMS

Konkursa organizētājs

Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni”,

Reģ.Nr. 4000805769, Graudu 41a, Rīga, LV-1058.

Mērķis

Ar šo konkursu vēlamies rosināt skolēnos interesi par Latvijas vēsturi,

par 1941.gada 14.jūnija deportāciju, kuras rezultātā cieta 15425 Latvijas iedzīvotāji, par

1949.gada deportāciju, kad uz Sibīriju tika aizvesti vairāk kā 42 tūkstoši cilvēku. Par

1944.gadu, kad atkārtotas deportācijas draudu un frontes tuvošanās iespaidā vairāk kā 200

tūkstošu Latvijas pilsoņu devās bēgļu gaitās uz rietumiem.Vēlamies mudināt skolēnus

izzināt mūsu valsts un savas ģimenes vēsturi, stiprināt skolēnos patriotisma jūtas un

piederības sajūtu Latvijai. 

Uzdevums

Noskaidrot trīs labākos sacerējumus katrā vecuma grupā.

* 1.grupa – no 7 līdz 10 gadu vecumam

* 2.grupa – no 11 līdz 15 gadu vecumam

* 3.grupa – no 16 līdz 19 gadu vecumam

Konkursa norise

Sacerējumi jāiesūta līdz 2017.gada 22.maijam (ieskaitot), uz e-pasta adresi

sibirijasberni@gmail.com ar norādi „Sacerējumu konkursam”.

Sacerējums jāiesniedz latviešu valodā, datorrakstā, nepārsniedzot 1500 vārdus.

Sacerējuma sākumā jābūt norādītam autora vārdam, uzvārdam, vecumam, darba

nosaukumam, autora un klases audzinātāja (vai viena no vecāku) kontaktinformācijai –

telefona numurs un e-pasts.

Vērtēšana

Vērtēšanas kritēriji – darba oriģinalitāte, emocionālais vēstījums, literārais sniegums,

valodas izteiksmība.

Konkursa darbus izvērtēs konkursa žūrija, izvēloties 3 labākos darbus (1., 2. un 3.vieta)

katrā no trijām grupām.

Konkursa žūrija

Konkursa žūrijas komisiju vada filoloģe, profesore Ina Druviete.

Žūrijas locekļi:

Elita Veidemane – žurnāliste,

Ligita Kovtuna – žurnāliste, laikraksta ” Laiks”  galvenā redaktore,

Liveta Sprūde – latviešu valodas un literatūras skolotāja, filoloģe,

Kaspars Pūce – aktieris, rakstnieks,

Pauls Raudseps – žurnālists,

Valdis Bērziņš – Latviešu fonda pārstāvis Latvijā.

Rezultātu paziņošana

Konkursa rezultāti tiks publicēti fonda “Sibīrijas bērni” mājaslapā www.sibirijasberni.lv

2017.gada 5.jūnijā. Informācija par konkursa uzvarētāju apbalvošanu tiks nosūtīta

individuāli uz skolēnu un skolotāju (vai viena no vecāku) e-pastiem.

Konkursa uzvarētāji tiks aicināti piedalīties Nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni”

organizētajā konferencē Rīgā 14.jūnijā. (Konferences norises laiks un vieta tiks paziņoti

individuāli.)

Apbalvojumi

Konkursa trīs uzvarētāji katrā no trim vecuma grupām saņems atzinības rakstu un naudas

balvu. 1.vieta – 100 EUR, 2.vieta – 60 EUR, 3.vieta – 40 EUR.

Žūrijai un rīkotājiem ir tiesības piešķirt balvas par dalībnieku īpašu sniegumu.

Papildus informācija

Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds „Sibīrijas bērni” atbild par

konkursa uzvarētāju godīgu noteikšanu un nenovirzīšanos no šajā nolikumā noteiktās

kārtības.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā sazināties ar Baibu Kazuli, tel. 26598498,

sibirijasberni@gmail.com

One thought on “Sacerējumu konkurss skolēniem „SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944” līdz 2017. gada 22. maijam”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.