Sacerējumu konkurss skolēniem līdz 2019. gada 7. maijam

Sacerējumu konkurss skolēniem

„SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944”

“Manu krusttēvu nošāva, viņš par daudz lēni kāpa vagonā, kas viņu vestu uz Sibīriju. Daudzi mani radi tika izsūtīti. Mani vecāki to negribēja otrreiz piedzīvot un riskēt, ka mūs izsūtīs. Mēs bijām dzirdējuši, ka ģimenes izšķir un iznīcina. Tā mana tēva drauga mudināti, mēs bēgām no iespējamām briesmām 1944.gada rudenī.”
Pauls Lazda


NOLIKUMS

Konkursa organizētājs

Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni”,
Reģ.Nr. 4000805769, Graudu 41a, Rīga, LV-1058.

Mērķis

Ar šo konkursu vēlamies rosināt skolēnos interesi par Latvijas vēsturi, par 1941.gada 14.jūnija deportāciju, kuras rezultātā cieta 15425 Latvijas iedzīvotāji, par 1949.gada deportāciju, kad uz Sibīriju tika aizvesti vairāk kā 42 tūkstoši cilvēku. Par 1944.gadu, kad atkārtotas deportācijas draudu un frontes tuvošanās iespaidā vairāk kā 200 tūkstošu Latvijas pilsoņu devās bēgļu gaitās uz rietumiem. Vēlamies mudināt skolēnus izzināt mūsu valsts un savas ģimenes vēsturi, stiprināt skolēnos patriotisma jūtas un piederības sajūtu Latvijai.

Uzdevums

Noskaidrot trīs labākos sacerējumus katrā vecuma grupā.

  • 1.grupa – no 7 līdz 10 gadu vecumam
  • 2.grupa – no 11 līdz 15 gadu vecumam
  • 3.grupa – no 16 līdz 19 gadu vecumam

Konkursa norise

Sacerējumi jāiesūta līdz 2019.gada 7.maijam (ieskaitot), uz e-pasta adresi
sibirijasberni@gmail.com ar norādi „Sacerējumu konkursam”.
Sacerējums jāiesniedz latviešu valodā datorrakstā, nepārsniedzot 1500 vārdus.
Sacerējuma sākumā jābūt norādītam autora vārdam, uzvārdam, vecumam, darba nosaukumam, autora un klases audzinātāja (vai viena no vecāku) kontaktinformācijai – telefona numurs un e- pasts.

Vērtēšana

Vērtēšanas kritēriji – darba oriģinalitāte, emocionālais vēstījums, literārais sniegums, valodas izteiksmība.
Konkursa darbus izvērtēs konkursa žūrija, izvēloties 3 labākos darbus (1., 2. un 3.vieta) katrā no trijām grupām.

Konkursa žūrija

Konkursa žūrijas komisiju vada filoloģe, latviešu valodas un literatūras skolotāja Liveta Sprūde.
Žūrijas locekļi:
Ina Druviete – filoloģe, profesore,
Elita Veidemane – žurnāliste,
Ligita Kovtuna – žurnāliste, laikraksta “Laiks” galvenā redaktore,
Kaspars Pūce – aktieris, rakstnieks,
Pauls Raudseps – žurnālists,
Māra Libeka – žurnāliste,
Inese Lūsiņa – žurnāliste.

Rezultātu paziņošana

Konkursa rezultāti tiks publicēti fonda “Sibīrijas bērni” mājaslapā www.sibirijasberni.lv 2019.gada 14.maijā. Informācija par konkursa uzvarētāju apbalvošanu tiks nosūtīta individuāli uz skolēnu un
skolotāju (vai viena no vecāku) e-pastiem.
Konkursa uzvarētājus aicinās piedalīties Nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” organizētajā konferencē Rīgā 14.jūnijā. (Konferences norises laiks un vieta tiks paziņoti individuāli.)

Apbalvojumi


Konkursa trīs uzvarētāji katrā no trim vecuma grupām saņems atzinības rakstu un naudas balvu.
1.vieta – 100 EUR,
2.vieta – 60 EUR,
3.vieta – 40 EUR.
Konkursa žūrijai un organizētājam ir tiesības piešķirt balvas par dalībnieku īpašu sniegumu.

Papildus informācija

Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds „Sibīrijas bērni” atbild par konkursa uzvarētāju godīgu noteikšanu un nenovirzīšanos no šajā nolikumā noteiktās kārtības.
Neskaidrību un jautājumu gadījumā sazināties ar Baibu Kazuli, tel. 26598498, sibirijasberni@gmail.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.