2016. gada brauciens uz Sibīriju

2006.gadā Ilmārs Knaģis ierosināja, ka jābrauc uz izsūtījuma vietām, kur 1941.gada deportācijā uz Sibīriju aizveda mātes ar bērniem, vecvecākus.

????????????????????????????????????Daudzi no viņiem Latvijā neatgriezās, palika mūžīgajā sasalumā, purvos un taigā.
Mūsu pienākums ir viņus apmeklēt, aizvest krustus un piemiņas zīmes, atstāt piemiņas plāksnes muzejos, kur vietējā vara to atļauj.
Esam bijuši tālajos Ziemeļos, kur Jeņisejas klinšainajos krastos un bezgalīgajā tundrā izdzisa latviešu dzīvības, tālajos austrumos, kur Amūras apgabalā 1949.gadā aizveda tūkstošiem ģimeņu, arī 10 mēnešus veco Kasparu Pūci ar māti, Kolimas apgabalā un Magadanā, kur piedzima aktieri brāļi Vilsoni, Krasnojarskas apgabalā, kur Taišetas lēģeros mira tēvi, bet sādžās mātes ar bērniem parakstījās par izsūtījumu uz mūžu. Mēs bijām arī Vjatlagā un Soļikamskā, no kurienes atgriezās vien katrs desmitais.
Esam veidojuši filmas, kuras rādītas Latvijas televīzijā, dāvātas skolām un pašvaldībām, tulkotas angļu, krievu, vācu valodās, izrādītas Eiropā, Amerikā, Kanādā, Krievijā.
Pa šiem 10 gadiem braukt gribētāji kļūst arvien vairāk. Šogad maršrutā Rīga-Maskava-Tomska-Asino-Turuntajeva-Romanovka-Baturino-Belij Jar-Kolpaševa-Togura-Inkino-Kargasoka-Novokorotkino-Kolbinka-Kņazevka-Tomska-Miski-Meždurečenska-Bijska-Barnaula-Maskava-Rīga devās 35 cilvēki.

????????????????????????????????????Gan tie, kuri kā bērni bijuši izsūtījumā 1941.un 1949.gadā, gan viņu bērni un mazbērni. Katrs nokļuva savā sādžā, sameklējām tuvinieku atdusas vietas,
mācītājs Guntis Kalme tās iesvētīja. Kņazevkā tas bija gājiens pa taigu un purvu trīs stundu garumā, līdz Jānis Ābele atrada vecmāmiņas kapu.
Braucienā līdzi bija operatori Aivars Lubānietis, kurš filmējis materiālus daudzām filmām pa Sibīriju, un Viktors Grībermans, kurš strādā pie filmas par mākslinieku Kurtu Fridrihsonu-viņš izsūtījumā 1951.gadā nokļuva Kemerovas apgabalā, kur būvēja šahtas.
Meždurečenskā pilsētas mērs bijis ogļracis, strādājis kopā ar izsūtītajiem, izveidota piemiņas vieta represētajiem. Neskatoties uz Krievijas mediju nemitīgo propogandu, lai veidotu negatīvu noskaņu par Baltiju, vietējie iedzīvotāji mūs uzņēma ļoti draudzīgi. Meždurečenskas pilsētā visi četri televīzijas kanāli veidoja
plašas reportāžas par mūsu viesošanos. https://www.youtube.com/watch?v=W9Nwa0PeSwo

Apmeklējām arī pieminekli represiju upuriem Barnaulā. Mēs neesam aizmirsuši…

IMG_0317

Dzintra Geka

 

 

 

 Поездка в Сибирь в 2016 году

В 2006 году Илмарс Кнагис предложил организовать поездки по местам ссылки, куда во время депортации в Сибирь в 1941 году отправляли матерей с детьми, стариков.

Многие из них в Латвию не вернулись, остались лежать в вечной мерзлоте, в болотах, в тайге. Наш долг посетить их, воздвигнуть кресты, оставить   памятные знаки, памятные доски в музеях – там, где местная власть на это пойдет.

Мы побывали на дальнем Севере, где на скалистых берегах Енисея и в бескрайней тундре угасли жизни латышей, на Дальнем Востоке, куда в Амурскую область в 1949 году вывезли тысячи семей, среди них и Каспарса Пуце с матерью, в Колымском крае и в Магадане, где родились актеры братья Вилсонсы, в Красноярском крае, где в Тайшетских лагерях умирали отцы, а в селах матери с детьми подписались на вечное поселение.

Мы побывали в Вятлаге и Соликамске, откуда вернулся лишь каждый десятый.
Мы создали фильмы, показанные по Латвийскому телевидению, подаренные школам и самоуправлениям, переведенные на английский, русский, немецкий языки, демонстрировшиеся в Европе, Америке, Канаде, России.

За минувшие десять лет желающих присоединиться к поездкам становится все больше. В этом году по маршруту Рига-Москва-Томск- Асино-Турунтаево-Романовка-Батурино-Белый Яр-Колпашево-Тогур-Инкино-Каргасок-Новокороткино-Колбинка-Князевка-Томск-Миски-Междуреченск-Бийск-Барнаул-Москва-Рига отправились 35 человек.
И те, кто детьми был выслан в 1941-м и в 1949 годах, и их дети и внуки. Каждый побывал в своем селе, отыскал могилы родных, священник Гунтис Калме освятил их. В Князевке мы совершили трехчасовой переход через тайгу и болота, пока Янис Абеле не отыскал могилу бабушки.

В поездке с нами были операторы Янис Лубаниетис, снявший материалы для многих фильмов о Сибири, и Викторс Гриберманис, который работает над фильмом о художнике Курте Фридрихсоне – отбывая ссылку, в 1951 году Фридрихсонс оказался в Кемеровской области, где строил шахты.
В Междуреченске, мэр которого, в прошлом шахтер, работал вместе с ссыльными, существует место памяти репрессированных. Несмотря на непрекращающуюся пропаганду российских СМИ в их стремлении сформировать негативное отношение к Балтии, местные жители принимали нас радушно. В Междуреченске все четыре телевизионных канала показали подробные репортажи о нашем пребывании:  https://www.youtube.com/watch?v=W9Nwa0PeSwo

Посетили мы также памятник жертвам репрессий в Барнауле. Мы не забыли…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.