Jūl 302010
 

Agapitova un Izglābtie.

Agapitova

Filma par atgriešanos Ziemeļos, pagātnē.
Plahina, Agapitova, Igarka, vēl citi milzu novadi ir ziemeļu zemes mala, kur Ilmārs Knaģis nokļuva 1941. gadā, kad kopā ar 4 tūkstošiem bērnu no Latvijas tika deportēts uz Sibīriju.
Nāves salā Agapitovā 1942.gada rudenī nokļuva 700 dažādu tautību mātes ar bērniem, izglābās ap 60 cilvēku,to skaitā 6 latviešu bērni-Biruta Kazaka, Pavels Kliesbergs, Venta un Ilmārs Grāvīši, Pēteris Bērziņš, Valentīna Voiciša. Atmiņas ir skaudras, pat neticamas.
Filmas nesteidzīgajā ritējumā redzēsim Sibīrijā palikušos sirmgalvjus, kuriem sapnis par atgriešanos Latvijā ir zudis,dzīve pagājusi izsūtījumā.
Palicis jautājums-kāpēc tas notika un kāpēc neviens nav vainīgs?“Agapitova and the Recsued”

Agapitova

Movie about returning to the north in the past.

Question remains, why it happened and why there is nobody to blame?

Maybe this endless return is search for time taken away?

North deported generation turns into frozen land of ice and water. Those remaining disappears day by day.

I am still desperately trying to stop time.

In the hope that my words will not leave with me. –

In fact, I did not forget.

Агапитова и спасенные, 2009

Agapitova

Фильм о возвращении на север в прошлое.

Плахин, Агапитов, Игарка это край земли куда Илмарс попал в 1941 году, когда в общей сложности четыре тысячи детей из Латвии были депортированы в Сибирь.

Остается вопрос, почему это произошло и почему в этом никто не виноват?

Может быть это бесконечное возвращение поиск времени которое у нас забрали?

Поколенияе днпортированные на Север  превращаются в замороженную землью и лед. Оставшиеся исчезают с каждым днем.

Я все еще отчаянно пытаюс остановить время.

В надежде, что мои слова не останутся со мной. 

На самом деле, я не забыл.

Тем не менее, многие, похоже, видели кинофильм.

Слишком невероятным все было.

Но тысячи и тысячи десятки миллионов испытали нечто подобное здесь, и более жестокое.

Наша современная психика так изнасилована и искажена что события

которых история человечества не видала,

сейчас кажутся нормальными …

(I.Knaģis)

Документальный фильм “Агапитова и спасенные”

Сценарий-Эрик Ланце

Директор-Дзинтра Гека

Music-Петерис Васкс

Оператор Айварс Лубаниетис

Редактор- Армандс Звирбулис

Установка и монтаж звука, Янис Казулис

Видео-графики Эдгарс Лусиньш

Заместитель директора Байба Арент

(с) Студия SB 2009

(с) Дзинтра Гека

2009


Varbūt šī nebeidzamā atgriešanās ir atņemtā, pazudušā laika meklējumi?
Uz ziemeļiem izsūtītā paaudze kļuvusi par sasalušu zemi Sibīrijas ūdeņos un ledū. Palikušie izzūd ar katru dienu.
Es izmisīgi vēl cenšos apturēt laiku.
Cerībā, ka mani vārdi neaiziet kopā ar mani. –
Patiesībā es neko aizmirsis neesmu.
Taču daudz kas jau šķiet kā kinofilmā redzēts.
Pārāk neticami tas bija.
Taču tūkstoši un tūkstoši,
desmitiem miljonu ir te piedzīvojuši ko līdzīgu un vēl briesmīgāku.
Visa mūsu šolaiku psihe ir tā izvarota un izkropļota, ka notikumus,
kuriem līdzīgu nav cilvēces vēsturē,
šodien uzskata par pašsaprotamiem un normāliem…
(I.Knaģis)

Scenārijs-Ēriks Lanss
Režisore-Dzintra Geka
Mūzika-Pēteris Vasks
Operators Aivars Lubānietis
Montāžas režisors-Armands Zvirbulis
Montāža un skaņas apstrāde-Jānis Kazulis
Videografika-Edgars Lūsiņš
Režisora asistente-Baiba Ārenta
(c) Studija SB 2009
(c) Dzintra Geka
2009

Pateicība Latvijas vēstniecībai Maskavā un
latviešiem Sibīrijā par atsaucību un palīdzību
Filmas veidošanu atbalstīja Nacionālais Kino Centrs
Kultūrkapitāla fonds

However, many seem to have seen a motion picture.

Too incredible it was.

But thousands and thousands

tens of millions have experienced something similar here, and more violent.

All our nowadays mind is raped and distorted that the events

which there is no similar in the history of mankind,

now seems normal …

(I.Knaģis)

Documentary films “Agapitova and the Rescued”

Scenario-Eric Lance

Director-Dzintra Geka

Music- Peteris Vasks

Operator Aivars Lubānietis

Editor-Armand Sparrow

Installation and sound editing, Janis Kazulis

Video graphics- Edgar Lusins

Assistant director Baiba Arenta

(c) Studio SB 2009

(c) Dzintra Geka

2009

Thanks Latvian Embassy in Moscow and

Latvians to Siberia for their contribution

Film formation was supported by National Film Center

Culture Foundation of Latvia

 Posted by at 8:27 pm

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: