Nov 192010
 

Tie ir 15 424 nerealizēti dzīves aicinājumi, tūkstošiem izpostītu ģimeņu un sagandētu dzīvju, simtiem neuzceltu namu, tūkstošiem hektāru neapartu lauku, simtiem neuzrakstītu grāmatu un dzejoļu, neuzgleznotu gleznu, nesacerētu mūzikas skaņdarbu, miljoniem nepasacītu labu vārdu, miljardiem neizdomātu domu un neizsapņotu sapņu. Tie ir tūkstošiem pasaulē nelaistu un neapmīļotu bērnu… tie ir miljoni glāsti, kurus zaudējuši tie, kuri palika bāreņos un atraitnēs.

   Mācītājs Guntis Kalme

Filma veido emocionāli, tēlaini un vēsturiski izzinošu 1941.gada 14.jūnijā uz Sibīriju aizvesto bērnu atmiņu stāstu. Cilvēku ciešanas pretstatā skaistajām Sibīrijas dabas ainavām.

This film is an emotional, figurative and historical study of the memories of people who were deported to Siberia as children on June 14, 1941.  The film represents the sufferings of these victims in contrast to the beautiful landscapes of Siberia.
On June 14, 2009, a film crew, a number of children of Siberia who survived and returned to Latvia, and their children went on a pilgrimage to Siberia to install memorial plaques in memory of the mothers and children who were deported between 1941 and 1949.
One person who took the trip was Gunārs Toms, who became an orphan after his father perished in Vyatlag.  “I have to say that to this very day I have not recovered peace in my soul after what I saw and experienced during a 120-kilometre pilgrimage from the village where my mommy, Alvīne Toma, was arrested, to the “mighty” KGB building in Yeniseysk, where there were interrogation rooms and a dungeon in which people were shot,” he says.  There was the cemetery of the prison.  The former death camp is still surrounded by barbed wire.  And, finally, we put up a memorial plaque in the local museum.”

Это 15 425 нереализованных судеб, тысячи разоренных семей и уничтоженных жизней, сотни непостроенных домов, тысячи гектаров невспаханных полей, сотни ненаписанных книг и стихов, ненаписанных картин, несочиненных музыкальных произведений, миллион несказанных добрых слов, миллиард недуманных мыслей и мечтаний. Это тысячи неродившихся детей… это ласка, которую неполучили те, кто остались сиротами и вдовами.

Священник Гунтис Калмэ

Фильм формирует эмоционально — творческий, исторически – информативный рассказ воспоминаний детей, вывезенных 14 июня 1941 года в Сибирь. Страдания человека в противоположность красивым пейзажам Сибири.

2009. gada 14. jūnijā filmēšanas grupa, Sibīrijas bērni, kuri izdzīvojuši un atgriezušies, un viņu bērni devās svētceļojumā uz Sibīriju, lai uzstādītu piemiņas plāksnes 1941.-1949. gadā deportētajām mātēm un bērniem.

„Jāatzīstas, ka vēl līdz šai dienai neesmu atguvis dvēseles mieru par tur redzēto un pārdzīvoto  veicot 120 kilometru garo svētceļojumu no manas māmiņas Alvīnes Tomas apcietināšanas vietas Lielās Ketas sādžai līdz Jeņiseijskas „varenās” čekas ēku pratināšanas telpu, nošaušanas pagraba, cietuma kapsētas un vēl joprojām eksistējošā ar dzeloņdrāšu žogu apvīto nāves cietuma korpusu apskates un visbeidzot piemiņas plāksnes novietošanu muzejā” –  tā brauciena dalībnieks, Gunārs Toms,kurš palika bārenis ,tēvs gaja boja Vjatlagā.

Filmā redzēsim izsūtījuma vietas Krasnojarsku, Jeņiseijsku, Igarku, Abanu, Kansku, Dolgij most, Imbežu, Suhanoju.

Filmā, izmantotas Sibīrijas bērnu atmiņas, fotomateriāli un dokumentālie kadri par Sibīriju toreiz un tagad.

 2010.gada vasarā filmēšanas grupa dosies uz tālajiem Ziemeļiem un Tomskas apgabalu, par ko stāstīsim filmas „Piemini Sibīriju” otrajā daļā.

Režisore un producente Dzintra Geka

Mūzika  Pēteris Vasks

Operators Aivars Lubānietis

Montāžas režisors  Armands Zvirbulis

Mūzika  Pēteris Vasks

Režisora asistente Baiba Ārenta

Video inženieris  Jānis Kazulis

Skaņas apstrāde Normunds Deinats

Viewers of the film will see places where deportees were settled – Krasnoyarsk, Yeniseysk, Igarka, Aban, Kansk, Dolgiy Most, Imbezh and Sukhanoy.  The contents of the film are based on the memories of the children of Siberia, along with photographs and scenes of Siberia then and now.

During the summer of 2010, the film crew travelled to the Far North and the Tomsk District.  We will present them in the second part of “Remember Siberia.”

The Documentary Film

“REMEMBER SIBERIA”

Director and producer:  Dzintra Geka

Music:  Pēteris Vasks

Camera:  Aivars Lubānietis

Editor:  Armands Zvirbulis

Assistant to the director:  Baiba Ārenta

Video engineer:  Jānis Kazulis

Sound:  Normunds Deinats

Latvia

54min.

2010

14 июня 2009 года съёмочная группа, Дети Сибири, которые выжили и вернулись, а так же их дети отправились в паломническую поездку в Сибирь, чтобы установить мемориальные доски высланным матерям и детям 1941 – 1949 годов.

Документальный фильм Дзинтры Геки

„Помни о Сибири” 2010

Режиссёр и продюссер – Дзинтра Гека
Музыка – Петерис Васкс
Оператор –  Айварс Лубаниетис
Режиссёр монтажа – Армандс Звирбулис
Видеоинженер – Янис Казулис
Обработка звука – Нормундс Дейнатс
Ассистент режиссёра – Байба Арента

 Posted by at 9:53 pm

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: